fbpx
Skip to main content

Tre effekter av att implementera vår innovationsprocess

Sverige har historiskt sätt varit ett innovativt land och fortsätter att vara så, men vår utveckling har nu drivit oss i en återvändsgränd. Genom att med Lean och annan verksamhetsutveckling effektivisera våra processer har vi nu så slimmade och optimerade organisationer så att vi inte hinner med att driva våra innovationsinitiativ. Detta bekräftas av rapporten ”Agenda för ett innovativt Sverige” framtagen av Kairos Future för Innovationsföretagen, där man slår fast att en av Sveriges största svagheter inom innovation är ”förmågan att allokera resurser till det nya, såväl i företag som på samhällsnivå”.

”Alexander Ostervalde slog nyligen fast
följande ”Companies that don’t innovate
long term are irresponsible: they put their
team’s job security at risk!”

Utvecklingen idag går fortare och fortare och det leder till att produktcyklerna blir kortare och kortare. Samtidigt leder digitaliseringen till helt nya möjligheter som gör att våra gamla tankebanor inte längre gäller. I och med att allt mer blir digitalt blir utvecklingen exponentiell och då kan inte den mänskliga hjärnan räkna ut vad som kommer hända framåt, istället krävs nya arbetssätt.

Med inspiration av Innovation360’s, Dan Toma’s, McKinsey’s och IDEO’s arbete har vi skapat vår egen innovationsprocess.

Genom att göra en process av sitt innovationsarbete avsätter man tid till innovation i den löpande verksamheten samt att man säkrar att man får ett flöde av nya innovationer istället för stötvis eller inte alls. Att implementera en innovationsprocess medför en mängd positiva effekter allt från mjuka värden som engagemang hos medarbetarna till en större tillväxt. Nedan har jag listat tre effekter av LEAPS innovationsprocess.

  1. Arbeta med rätt saker
    I ett mera ostrukturerat arbete kommer idéer högt och lågt och om allt möjligt. Genom att arbeta igenom sin strategi och utifrån den identifiera initiativ som behöver arbetas innovativt med för att uppfylla strategin, styr man sitt innovationsarbete och därmed idéerna till dessa områden. Detta gör att man får idéer om liknande saker på samma gång, vilket i sin tur gör att man kan låta dem bygga på varandra. En grundpelare i en innovativ kultur är insikten att den första idén väldigt sälla är rätt. Istället måste den kompletteras och skruvas på för att uppnå målet med idén. Detta underlättas genom att många idéer lyfts samtidigt om samma område.
  2. Befintliga idéer implementerade i verksamheten
    I de flesta organisationer finns en mängd idéer som det finns konsensus runt att de är bra men som aldrig blir implementerade. Genom att implementera en process har man resurser allokerade för att utveckla de idéer som kommer upp och för att ge återkoppling till de medarbetare som kommit upp med idéer. Återkoppling ökar engagemanget i organisationen och ökar antalet idéer som kommer upp i framtiden. Att allokera resurser för innovationsprocessen kostar givetvis pengar, men detta vägs väl upp av intäkter och effektivare arbetssätt som resultat av att idéerna blir utvecklade och implementerade i verksamheten.
  3. Effektivare arbete och mindre risk för felsatsningar
    Att samla in, utvärdera och utforska alla idéer som kommer upp i organisationen kan vara kostsamt om det inte görs på rätt sätt. Ett vanligt tillvägagångssätt är att en idé kommer upp i ledningsgruppen, en person tilldelas ansvaret för att driva igenom den och den personen gör det vare sig det visar sig vara en bra idé eller inte. Detta sätt är ofta väldigt kostsamt.Genom att använda ett hypotesbaserat-arbetssätt hålls kostnaden nere och träffsäkerheten på idéerna ökar. När vi implementerar ett hypotesbaserat-arbetssätt i en organisation utgår vi från IDEO’s tre innovationslinser genomförbarhet (feasibility), livskraft (viability) och önskvärdhet (desirability). Genom att med enkla, snabba och billiga experiment validera att hypoteser i de olika innovationslinserna håller, kan innovationsarbetet drivas målinriktat och kostnadseffektivt. Även om hypotesbaserat-arbetssätt håller ner kostnaderna så kostar det ändå både tid, pengar och resurser. Att hålla det i en process skapar kontroll över kostnaderna och synliggör resultaten.